Tổng thống Donald J. Trump trao tặng Tiger Woods Huân chương Tự do của Tổng thống

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Quản lý bình luận