Chuẩn đô đốc Mỹ Mathis nói: Người rước tôi hôm nay từ sân bay, là người tôi đã rước lúc 1 tuổi trên con thuyền vượt biển.

Danh mục: VIDEO / VIDEO TREONLINE

Quản lý bình luận