03/05/1947: Hiến pháp mới của Nhật có hiệu lực

<< Quay lại trang chi tiết sản phẩm

03/05/1947: Hiến pháp mới của Nhật có hiệu lực